6 юни е крайният срок, в който директорите на държавните, общинските и частните училища могат да подават заявление за участие в проект „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ на Европейския съюз.

Заявлението за участие в проекта се попълва в електронен формат и е достъпно на адрес: https://forms.office.com/e/3aDFKiqzys

Проектът надгражда  дейностите на „Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“ и осигурява възможност за продължаване на дейността на вече назначените педагогически специалисти и непедагогически персонал и в новия програмен период. Това се отнася за ресурсните учители, психолозите, образователните медиатори и всички останали, които вече работят в училищата. Включването в новия проект ще позволи да се осигури устойчивост и приемственост на дейностите, свързани с предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Основната цел на проект е да се насърчи и разгърне потенциалът на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати, да се повиши мотивацията за учене и да се стимулират творческите изяви.

Заложени са и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа, както и на непедагогическите специалисти, интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието.

Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, децата в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.

В рамките на проекта ще може да се организират занимания по интереси, междуучилищни и инициативи за кариерно ориентиране и консултиране.