В проекта могат да участват всички ученици в дневна и дуална форма, навършили 16 години, по професията, в която се обучават

3134_6_elektrotechnik

5 януари 2018 година е крайният срок, в който директорите на всички професионални гимназии и училища с професионални паралелки могат да подадат заявка за участие в проекта „Ученически практики “ на сайта – www.upraktiki.mon.bg.

В проекта могат да участват всички ученици в дневна и дуална форма на обучение, които са навършили 16 години към момента на сключване на договора. Максималният брой участници е 8000, от които 2000 да са в приоритетни за икономиката направления – техника, информационни технологии и транспорт.

Учениците ще провеждат практика по график, който не съвпада със седмичната им учебна програма. В рамките на 240 астрономически часа те ще изпълняват задачи, възложени от обучаващ работодател под ръководството на наставник. Практиката трябва да е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление. Допълнителното обучение не замества задължителното по учебен план практическо обучение. Практиката е успешно приключила при изпълнение на всички 240 часа по график и потвърждение от наблюдаващ учител и наставник. При успешно участие в проекта се заплаща стипендия на ученика в размер на 300 лева.

Проектът на стойност 6 986 236 лева  подкрепя практическото обучение на ученици от професионалните гимназии чрез допълнителни дейности в реална работна среда. Основната му цел е да повиши броя на учениците в професионалните училища и да обвърже образованието с пазара на труда.