В най-ранна възраст децата трябва да бъдат увлечени от математика и природни науки и да усвояват дигитални умения, предвиждат промени в Наредбата за приобщаващо образование

40 процента от дейностите по интереси в училище трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени от математиката, природни и инженерни науки, както и да усвояван дигитални умения. Организацията на заниманията е уредена с промени в Наредбата за приобщаващото образование, които са публикувани за обществено обсъждане. Целта е да се подпомогне овладяването на ключови компетентности, да се развиват също творческите и спортни заложби.

Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет, каза министърът на образованието Красимир Вълчев. Регламентират се също допълнителните часове за обучения на деца и ученици, които не владеят български език или имат затруднения по други предмети, както и облекчаването на административната тежест при изготвяне на документите, свързани с личностната подкрепа.

Занимания по интереси ще има основно в училище, но ще се даде възможност това да предлагат и външни юридически и физически лица – стопански субекти, спортни клубове, читалища. Общините също ще организират такива занимания.

Друга промяна в наредбата е свързана с увеличаване на часовете за обучение за деца, които не владеят български език или имат затруднения в обучението по други предмети. Повече часове ще има извън задължителната програма през учебно време, както и през ваканциите. В програмата са включени и 30 учебни часа за превенция на агресията и проблемното поведение на учениците. Урежда се и дейността за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците, което ще се извършва от кариерни консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие.

 Административната тежест за учителите ще намалее с предвидената възможност документите (доклади, протоколи) да се попълват в електронен формат. Промяна в друга наредба – за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, дава възможност на студентите по педагогика да заявяват в електронна плаформа своето желание за населеното място, в което искат да упражняват професията „учител“. На базата на тези данни ще се изготвя национална карта на педагогическите специалисти.