432 училища и 222 детски градини ще получат средства по проекта на МОН „Подкрепа за приобщаващо образование“

4 675 384 лв. ще бъдат инвестирани в създаване и оборудване на специализирани кабинети по психология, кинезитерапия и рехабилизтация, за ресурсни центрове, сензорни стаи, а около половин милион е заделен за закупуване на техника, апаратура, пособия и специализиран софтуер. Те ще бъдат изградени в детски градини и училища в цялата страна, като видът им ще зависи от потребностите по места. Това стана ясно днес на онлайн представянето на дейностите по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ на МОН. Финансиране по него ще получат 432 учебни заведения и 222 детски градини.

Със заложените 31 млн. лева ще бъдат подкрепени деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, както и ученици с изявени дарби и техни връстници в риск. Средствата са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като за първи път ще се създадат модели и инструменти, чрез които да се прави междуинституционална оценка на потребностите на децата от целевите групи. Сред специалистите, които ще ги изготвят, ще има представители на Регионалните управления на образованието, на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на РЗИ и на дирекциите за социално подпомагане по места.

„Говорим за подкрепа, различна от заложената до момента по програмата „Подкрепа за успех“, която предвиждаше допълнителни занимания на деца със затруднения“, уточни Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН.