На  последната сесия на настоящия ОбС ще бъдат гласувани средства за иновации, съвременни технологии, Монтесори, кариерно ориентиране, дуални паралелки, реконструкция на площадките в училищата и детските градини

4.3 милиона лева са заложени за реализация на общинската образователна програма за 2020-2022 година. Средствата ще бъдат гласувани на последната сесия на настоящия Общински съвет на 3 октомври. Местният парламент трябва да приеме стратегията, която чертае развитието на просветната система в следващите три години.

Какво е заложено?

Осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на метода на Мария Монтесори в общинските ясли, детски градини и училища. Предвидено е разширяване на обхвата, обмяна на опит в страната и чужбина, организиране на форуми и конференции, разработване и разпространение на материали, квалифициране на педагози, разработване на Помагало за родителя. Заложените за догодина средства са 280 000, а за следващите две години – по 250 000.

Стимулиране на иновациите в учебните заведения в три тематични направления – кариерно ориентиране, партньорство с родителите и мотивация за успех на учениците чрез развитие на педагогическия капацитет. Планирани са периодични срещи за осъществяване на менторство и обмен на добри практики между педагози от различни учебни заведения на територията на общината, както и годишна инициатива за популяризирането им. Предложените средства са по 30 000 лева на година. Община Пловдив пилотно в страната въведе проекта “Иновативни училища” в партньорство с фондация “Световен образователен форум” България. В следващите три години той се преименува на “Иновативни учители”.

Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавните и общински професионални гимназии. Целта е да се увеличи броят на учениците, избрали учене чрез работа. Ежегодно на всяка дуална паралелка от общината се отпускат по 3000 лева, за да привлече интересът на децата и родителите. Планираната за трите години сума по програмата е 150 000 лева, част от които ще отидат за развиване на партньорство между работодателите и професионалните гимназии, както и  за модернизация на материалната база.

В рамките на тригодишната програма е предвидена реконструкция на спортните площадки в училищата, за която е заложена сумата от 1.5 млн. лева – по половин милион годишно. За реконструкцията на площадките и дворни пространства в детските градини се предвиждат общо 200 000 лева.

Училищата ще продължат да бъдат финансово подпомагани за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи с цел модернизиране на методите на преподаване и въвеждане на „облачни” технологии. Планираната сума е по 300 000 лева годишно.

За кариерно ориентиране са заложени по 60 000 лева за всяка от трите години. Същата сума се предвижда и за повишаване на дигиталните компетентности на учители, ученици и административен персонал.