ОбС ще гласува програмата до 2025 г., в която са заложени средства за съвременни технологии, модернизация на учебния процес, Монтесори, кариерно ориентиране, дуални паралелки, реконструкция на площадките в училищата и детските градини

4.2 милиона лева са заложени за реализация на общинската образователна програма за 2023-2025 година. Средствата ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет на 19 декември. Програмата, която включва 7 подпрограми, е резултат от проучване на актуалното състояние и  потребностите на системата и е насочена към повишаване на качеството чрез осигуряване на подкрепяща среда, аргументира се зам.-кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов, който внася програмата за одобрение в местния парламент.

Какво е заложено?

В рамките на тригодишната програма е предвидена реконструкция на спортните площадки в училищата, както и облагородяване на дворните пространства, за която е заложена сумата от 1.8 млн. лева – по 600 000 годишно. Максималната сума за финансиране от страна на общината е 80%, но не повече от 48 000 лева с ДДС.

По 200 000 лева на година са заложените средства за площадки и дворове на детските градини. Броят на тези които ще спечелят финансиране, ще зависи от това колко са кандидатстващите. Максималният размер на средствата от общината е 80 на сто от общата сума, но не повече от 12 000 лева с ДДС.

Осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на метода на Мария Монтесори в общинските ясли, детски градини и училища. В момента системата е въведена в 15 институции – 9 детски градини, 4 училища и 2 детски ясли. Целта е да се осигури устойчивост, като за тригодишен период са предвидени 525 000 лева. Заложените за догодина средства са 200 000, а за следващите две години, съответно по 175 000 и 150 000 лева.

Училищата ще продължат да бъдат финансово подпомагани за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи с цел модернизиране на методите на преподаване, въвеждане на „облачни” технологии и STEM обучение. Планираната сума е по 400 000 лева годишно.

За подпомагане на кариерното ориентиране са предвидени общо 180 000 лева за тригодишния период на програмата. Това предвижда организиране на посещение в предприятия, разработка на наръчници, онлайн инструменти и неформални обучителни практики, провеждане на курсове за кариерно ориентиране, информационни кампании, организиране на форуми и събития в градска среда.

Същата сума – 180 000 лева, е заложена за повишаване на дигиталните компетентности на преподавателите от общинските детски градини, училища и ЦПЛР-ОДК. Средства ще се отпускат за квалификация и сертифициране на учители, създаване и разпространение на база от електронни уроци, разработени чрез използване на облачни технологии, както и за абонамент за образователен софтуер. Подпрограмата допуска до 150 лева за разработка и представяне на електронен урок пред педагогически специалисти.

Общината продължава да подпомага формирането на дуални паралелки в държавните и общински гимназии. Целта е да се увеличи броят на учениците, избрали учене чрез работа. Планираната за трите години сума по програмата е 150 000 лева, част от които ще отидат за развиване на партньорство между работодателите и професионалните гимназии, за информационни събития и разработка на материали.