Критериите за оценка на ефективността и качеството са разбаротени по проекта на МОН „Визия за промяна“

Система от индикатори за мониторинг и контрол на качеството на професионалното образование е разработило  Министерството на образованието и науката по проект „Визия за промяна“. Проучени са добри практики от други страни за определяне на водещите критерии за оценка на ефективността и съответствието на професионалното обучение с  изискванията на пазара на труда.

Основните индикатори са 4. Това са входящите ресурси, като дял на учениците, включени в обучителния процес, включително и финансови – среден размер на издръжка, осигурено финансиране от бизнеса за стипендии. Вторият индикатор е за процеси, които показват как се разходват ресурсите – обучение на учители, инвестиции в материално-техническата база, мобилност на учениците. След това е измерването на резултатите – колко са успешно завършилите, делът на отпадналите, продължаващите във висше училище непосредствено след завършването, процент на завършилите, които са си намерили работа в рамките на една година след дипломирането, реализацията по специалността и официално регистрирани безработни. Последният индикатор е за фактори от средата, които се отразяват върху качеството на образованието, като например делът на учениците от уязвими групи.