Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да представят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училище. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. Нов или интегративен учебен предмет е допустим в раздел А от учебния план само в средната степен (I гимназиален етап и II гимназиален етап).

Всички одобрени проекти влизат в сила за учебната 2024/2025 година.

В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет, от Обществения съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

До 31 януари 2023 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проектите си. Всеки от тях ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише промяната, която предстои за учебната 2022-2023 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Училища в Списъка на иновативните с изтичащ 4-годишен срок тази година нямат право да кандидатстват по чл.70, ал.5., а следва отново да подадат документи.

В платформата ще се влиза само от експертите, които са определени от Регионалното управление на образованието чрез персоналните им акаунти. Началникът на РУО извършва мониторинг на иновативната дейност и дава становище за резултатите. Създаденият профил за РУО в платформата ще се използва както за мнение на проектните предложения, така и за оценяване на резултатите от проведения мониторинг.

До 31 май 2024 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Анализите показват, че броят на иновативните училища в Пловдивско се увеличава с всяка изминала година. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.