Над 39 милиона евро ще отпусне Европейската комисия по програма „Еразъм+“ за проекти за мобилност на ученици и учители през 2019 г.

25 милиона лева са предвидени за занимания по интереси в бюджета за следващата година.
Поне 40 процента от клубовете трябва да са свързани със STEM – математика, природни науки, техника и технологии, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с промени в Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове. Целта е да се провокира ранният интерес на учениците към тези области на науката и да се задълбочи придобиването на компетентности извън задължителната общообразователна подготовка. В рамките на заниманията по интереси има възможност за повече индивидуална работа с децата и за развитие на техните таланти. Това е възможност и за ранно кариерно ориентиране в тези професионални направления, в които ще има недостиг на специалисти.
Ще бъдат финансирани и дейности в областта на спорта, изкуствата и културата, здравното и екологичното образование.

Сформирането на групи ще става в информационна система, в която ще се регистрират всички доставчици на дейности, а учениците ще избират в кои да се включат. Заниманията ще се организират най-вече от учители, но възможност за това ще имат и външни юридически и физически лица, както и общините.

През следващата година за професионалните гимназии ще има повече средства – за защитените специалности и за тези с очакван недостиг на пазара на труда.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование ще се преодолеят и някои трудности, които възникват при воденето на определени документи, свързани с дейностите за обща и допълнителна подкрепа. Друга промяна е свързана с кариерните консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие. Увеличават се часовете за обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български и на часовете за допълнително обучение по езика и други предмети. Предвиждат се повече часове за общата подкрепа.

Над 39 милиона евро ще отпусне Европейската комисия по програма „Еразъм+“ за проекти за мобилност на ученици и учители, както и за други съпътстващи дейности през 2019 г. Бюджетът е увеличен със 7% спрямо настоящата година, стана ясно днес на конференция по програмата.

От началото на „Еразъм+“ през 2014 г. до момента са били одобрени 1594 проекта за образователна мобилност, а обмен в образователни институции в страните от ЕС са били близо 55 000 ученици и преподаватели.  По време на конференцията бяха раздадени отличия и сертификати за качество на изпълнение на проектите на детски градини, училища и организации от цялата страна.