Със средствата могат да се обзавеждат кабинети за занимания с науки, технологии, изкуства и спорт

Министерският съвет одобри 1 908 014 лева допълнително по бюджетите на общините за дейности по две национални програми за развитие на образованието.

1 402 433 лева са за Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“. Целта на програмата е да се осигурят условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, за кариерното им ориентиране и консултиране и за повишаване на качеството на образователния процес.

24 центъра за подкрепа за личностно развитие, в т.ч. 3 астрономически обсерватории с планетариуми, ще получат част от средствата. С тях могат да се обзавеждат кабинети за занимания с различни науки, технологии, изкуства и спорт. Финансира се и осигуряване на литература и материали за работа на децата и учениците. Средства за оборудване на стаи за занимания по интереси ще получат и 4 ученически общежития.

16 центъра за подкрепа за личностно развитие ще имат възможност да организират училищни форуми, ученически проучвания и представяне на професии.

505 581 лева са за проекти по Национална програма „Успяваме заедно“. С част от средствата 152 общински детски градини ще организират различни дейности с родители в подкрепа на плавния преход на децата от семейната среда в детската градина. Други 59 детски градини ще получат финансиране за прилагане и популяризиране на добри практики и иновации.