Университетите с електронна главна книга от академичната 2023/2024 година

153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти през академичната 2022/2023 година, реши правителството. Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване. Младите хора се задължават да работят във фирмите след дипломирането си. Междувременно държавата ще покрива разходите за следването им. Целта на финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Работодателите в списъка, одобрен от кабинета, са предложени от седем министри – на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, на транспорта и съобщенията и на околната среда и водите. Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници (държавни и частни) със заявен недостиг на медицински сестри.  Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от цялата страна.

Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. Освен „Здравни грижи“, търсени са специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Транспортна техника и технологии“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“, „Металургия“, „Електротехника“, „Железопътна техника“, „Хидростроителство“, „Агрономство“,  „Геодезия“,  „Електротехника“, „Машиностроене“, „Водоснабдяване и канализация“, „Зооинженерство“ и др.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

Университетите ще водят и съхраняват главната си книга в електронен вид от академичната 2023/2024 година. Това реши правителството с приетите промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Новото изискване ще допринесе за оптимизиране и по-добро регулиране на процеса.

Към съдържанието на основните документи на висшите училища се включва нова информация, съответстваща на вече приети промени в нормативни актове. Студентите, които ще придобият образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след получена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ или „специалист по…“, ще получават диплома с  данни за предходното висше образование. Ще бъдат вписани професионалното направление, специалността, образователно-квалификационната степен, кредитите, държавата, в която е издадена дипломата, наименование и местонахождение на висшето училище.

В Европейското дипломно приложение вече ще се посочва, че трите степени на висше образование „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“  съответстват на нива 6, 7 и 8 от Европейската квалификационна рамка. В него ще се включват и резултатите от обучението, изразени в кредити. Конкретна информация за достъпа до регулирана професия също ще влиза в Европейското дипломно приложение, което ще улесни работодателите при наемането на кадри. Отпада изискването за вписване на бащино име.

Преди издаването на диплома висшето училище представя в МОН данни за студентите, както и доказателства, че са завършили обучението си.

В досегашната нормативна уредба липсваше регламент за преиздаването на дипломи с установени технически грешки.  След промените при установяване на технически грешки в издадената диплома ще се издава нова по ред, определен в правилника на висшето училище.  Издадената с технически грешки диплома ще се унищожава, което ще се документира с протокол от висшето училище.