Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години

Родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа по проект „Силен старт“ на МОН, финансиран по европейската програма „Образование“. Днес подписи за неговото официално стартиране бяха положени от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“.

Едва от основните цели на проекта е да се разгърне потенциалът в предучилищното образование чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години, като през този период ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и националния бюджет.

По проект „Силен старт“ ще се предоставя допълнителна подкрепа на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус ще бъде също и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла те ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спорт, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и родителите ще бъдат активно включвани в живота на образователната институция.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които да предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.