МОН предлага висшите училища да бъдат оценявани по три групи показатели: научни резултати, видими в международните бази данни Scopus или Web of Science; развитие на академичния състав, обществено и икономическо въздействие

Научни резултати, видими в международните бази данни Scopus или Web of Science; развитие на научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. Това са трите основни групи показатели, по които висшите училища ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети, ако кабинетът приеме методиката, разработена от Министерството на образованието и науката. Тя е публикувана за обществено обсъждане от днес до 7 юли т.г.

Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки по определена формула. За да получи статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере не по-малко от 1000 точки.

Предвижда се оценката да се извършва от междуведомствена комисия. Тя ще бъде създадена към министъра на образованието и науката и ще включва представители на МОН, министерствата на финансите и на икономиката, на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и на Съвета на ректорите. Комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети.

Списъкът ще се актуализира всяка година до 1 ноември, като висше училище, което отговаря на критериите, ще се включва в него за срок от четири години с възможност за удължаване при изпълнени критерии.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност. През следващите години основен източник на тези средства ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища има за цел да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма „Хоризонт Европа“, развитието на съответните региони и на страната като цяло.