МОН разработи проекти за 13 национални програми, наливат още 64 млн. лева в образованието

Допълнителни средства за посещение на деца и ученици в музеите предвижда Министерството на образованието и науката. Обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се разширява, като за изнесени уроци сред експонатите и разглеждане на музейните сбирки са предвидени 100 000 лева. Общият бюджет на програмата 9,23 млн. лева, в която са разработени три нови модула. Освен за музеи,  1,7 млн. лева са заложени за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и 2,9 млн. лева – за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

МОН разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през настоящата календарна година.

По програма „Заедно за всяко дете“ с бюджет 450 000 лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

Програма „С грижа за всеки ученик“ предвижда 2 млн. лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

Програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ с бюджет от 28 млн. лева осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега. Сред тях са „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Обучение за ИТ кариера“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, „Квалификация”, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, „Роден език и култура зад граница” и „Без свободен час“.

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците.