„Световен образователен форум България“ помага за споделяне на добри европейски практики за превенция на ранното напускане на училище

Мащабна програма за кариерно ориентиране, прилагана в Ротердам, ще представи холандският експерт Франк Шутте на уеб семинар, който организира Европейската асоциация на училищни директори / ESHA /. България е неин член от началото на 2018 година. Всеки участник в този  уеб семинар може безплатно  да получи опит и идеи , както и да сподели свои. Темите са свързани с мотивация, среда, преподаване, семейство, взаимодействие, психоклимат, отговорност, активност. Участници и лектор ще обсъдят въздействието на програмите за кариерна ориентация върху процентите на преждевременно напускащите училище.

„Световен образователен форум България подкрепя всяка инициатива за качествено образование, така че всяко дете да ходи на училище. Като организация,  член на ЕSHA, предоставяме възможност на нашите членове да участват във всички европейски инициативи. Споделянето на  добри практики става възможно и лесно чрез новите технологии. Отправихме покана с линк за регистрация до членовете на организацията от цялата да се присъединят към безплатния уеб семинар на тема ”Ранно напускане на училище. Превенция”, каза председателят на „Световен образователен форум България“ Мария Гайдарова. Онлайн дискусията ще се проведе на 5 април от 16 до 17 часа, като работният език е английски.

Европейски  образователни експерти ще бъдат на разположение по време на семинара. Всеки може да изпрати своя публикация за добра практика, свързана с превенция на ранното напускане на училище, и да стане част от европейското семейство на учители, директори и лидери в образованието.

ESHA е един от шестимата партньори на програма, свързана с превенция на преждевременното отпадане, финансирана от Европейската комисия. Всеки член на „Световен образователен форум България“ ще бъде осведомен и за проекта ESLPLUS, финансиран от ЕС, който има за цел на намали процентите на отпаднали от образователната система в Европа.

Отпадането от училище е  дългосрочен социален и икономически проблем. През последната година заработи и система за проследяване движението на децата, но за съжаление  голям процент от върнатите в клас отпадат отново по статистика на МОН.

„Основната мисия на „Световен образователен форум България“ е да направи образованието достъпно и качествено, като изгражда мрежа от училища, от посланици на добра воля и организации, които искат всяко дете да ходи на училище мотивирано и да успява да се развива по възможно най-добрия начин. Като член от общността на ESHA ще работим заедно, за да  се улесни обменът на знания за всички аспекти на съвременното училищно ръководство и иновативно образование“, добави Гайдарова.

Фондацията продължава работата по петгодишния съвместен проект с Община Пловдив за изграждане на професионална общност от иновативни училища. Партньор тази година ще бъде ПУ “Паисий Хилендарски”. Прилагане на иновативни методи на преподаване във всеки учебен час, организиране на учебната среда по нов начин, използване на съвременни информационни технологии са сред основните цели, които са си поставили 14 училища, включени в проекта.