Междуведомствена комисия ще определя максимално допустимия прием за новооткрити професионални направления, реши днес правителството

 

Хидростроителството се добавя към списъка на защитени специалности, реши днес правителството. Аргументите са, че този тип специалисти са важни не само за компетентната експлоатация на водните бадейни и безопасността на населението, а и за стопанската инфраструктура и околната среда, а освен това имат пряко отношение към националната сигурност.

Днес МС гласува промени в четири постановления, свързани с финансирането, приема и отпускането на стипендии в държавните висши училища и научните организаци.

Междуведомствена експертна комисия ще определя максимално допустимия брой на приеманите студенти и докторанти за новооткрити професионални направления по специалности от регулираните професии до получаване на редовна програмна акредитация.

В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование е предвидено делът от средствата за издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да нарасне с 55 на сто през 2019 година. Целта е да достигне 60 на сто през 2020 г.

Комплексната оценка за качеството на обучение се формира на базата на индикатори със съответната тежест – учебен процес, научни изследнания и реализация. За информационна база на инрдикаторите се използва Рейтинговата система на вузовете. В комплексната оценка са включен индикатори, за които е налице пълна, точна и проверима информация.

Променят се коефициентите по професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ за издръжка на обучението на един студент. Към момента той е 1, като предложението е да стане 1.15.

Максимално допустимият брой на приеманите студенти по приоритенти професионални направления да нараства при съотношение на оценките от програмната акредитация, научната дейност и реализацията на завършващите. Очакванията са постепеннно пазарът да се обезпечи с кадри в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, аграрните, природните науки, математиката и информатиката.

Размерът на стипендиите на студенти, докторанти  и специализанти от българските диаспори, които се обучават в държавните висши училища у нас, се увеличава от 200 на 240 лева месечно. През последните три години тези стипендии бяха завишени три пъти. Студентите са предимно от социално слаби семейства и не могат да разчитат на родителска подкрепа, е мотивът на МОН. От друга страна това е начин за повишаване конкурентноспособността на българските вузове в условията на силна международна конкурентна среда, което ще стимулира трансграничната студетска мобилност.