Над 150 млн. лева са заложени за рехабилитация на сградите по Националния план за възстановяване и устойчивост

Над 150 млн. лева ще бъдат инвестирани в реновиране на училищни общежития. Това е записано в публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата са разпределени поравно между шестте района за планиране, като за всеки от тях са предвидени по 25 млн. лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова подкрепа на проекта за инвестиция е 6 млн. с ДДС.

Допустими кандидати са общини за общежития с общинско финансиране към начални, основни, обединени и средни училища, професионални и профилирани гимназии и към центрове за подкрепа за личностно развитие (ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища), както и държавни професионални гимназии към МОН с общежития към тях. Една община може да подаде повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция, когато се касае за различни общински образователни институции. Нямат шанс за финансиране образователни институции, където са осъществявани основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие с финансиране от общинския или националния бюджет, отпускани са евросредства или по донорска програма през последните 5 години.

Анализът за последните 10 години показва, че изцяло извършени външни ремонти има едва в 4,8% от общежитията. В Пловдив ученическите общежития са две – към ЕГ „Пловдив“ и към Спортното училище.

Писмени възражения и предложения по проекта могат да се изпращат в срок до 2 декември.