Директорът Ирина Чолакова.

Приехме Правилник за дейността на училището в извънредни ситуации, активни са акаунтите на всички 949 ученици, имаме и виртуална стая за децата със СОП, казва директорът на ОУ „Димитър Талев” Ирина Чолакова

Ирина Чолакова, директор на ОУ “Димитър Талев”

Всичко се случва благодарение на отношението, отдадеността, дисциплината  и уменията на учителите, експертно водени, мотивирани и стимулирани чрез подкрепяща организация на ръководството. Възнагражденията за месец март са изплатени на 100% с всички допълнителни възнаграждение по КТД, включително и лекторски часове.

С учениците от първи до седми клас се провежда образователен процес,  съответстващ на седмичното разписание. От първия ден на дистанционното обучение преподаденото учебното съдържание се отразява в електронния дневник. С умелото представяне на знанията, уменията и отношенията, така че те да са дозирани, достъпни и визуализирани – новите уроци стигат до учениците още от самото начало. Горда съм с нашите първокласниците и всички останали ученици и техните учители от начален етап. Демонстрират похвални дигитални умения за възрастта си  в електронна среда.

ОУ „Димитър Талев“ стартира дистанционното обучение с образователен сайт за начален и прогимназиален етап, създаден в изпълнение на Вътрешноучилищен план за съвместни мерки за преструктуриране чрез интердисциплинарни уроци за развитие на дигитални умения. От 18 март 2020 г. са активни 38 виртуални класни стаи, съответстващи на броя паралелки. Активни са акаунтите на всички 949 ученици. Обучението протича синхронно във виртуалната класна стая чрез видеосрещи в Google Classroom.

На 16 март се проведе първият онлайн педагогически съвет, на който бе приет Правилник за дейността на училището в извънредни ситуации. Той е предоставен на Обществения съвет, публикуван е в електронния дневник и на сайта ни. Предоставена е информация в помощ на родителите за активирането на акаунтите чрез указания във видео материал, която също е качена на сайта на училището. Осъществяват се ежедневни консултации с родителите за подкрепа от страна на класни ръководители, зам.-директора по учебна дейност, ръководителя на направление ИКТ, директора.

Изготвено е дневно разписание за провеждане на синхронно обучение във виртуалната класна стая чрез предварително публикуване на линк за видео среща. Всеки учебен ден учениците присъстват онлайн в учебни часове, както следва: 1 и 2 клас – 4 учебни часа и две самоподготовки за деня с продължителност по 20 минути.  3 и 4 клас с 5 учебни часа и две самоподготовки  за деня с продължителност по 25 минути.  5-7 клас с 6 учебни часа за деня с продължителност по 30 минути. Предвидени са междучасия с продължителност 10 минути, 20 минутни почивки и време за обяд и отдих.

Всички педагогически специалисти се  включват в електронното обучение. Споделят опит, провеждат уебинари, помагат си. Чрез виртуална класна стая целодневната организация на учебния ден не е прекъсвала. Всеки ден учителите в група провеждат две самоподготовки и публикуват задания за занимания по интереси с условието тяхното изпълнение да не изисква работа с електронно устройство –  изобразително изкуство, четене на книга, други творчески и проектни дейности, образователни игри и апликации.

Създадени са виртуални класни стаи за извънкласни форми „Дейности за обща подкрепа”, „Занимания по интереси“, „Образование за утрешния ден“. Групата за дигитални компетентности “Млад изследовател” с ученици от 1„б“ клас  работят активно и надграждат своите умения. Те решават задания чрез гугъл формуляри, проектират геометрични фигури в гугъл чертежи, използват приложение https://www.toonytool.com/

Педагогическият съветник и училищният психолог са отворили за всички ученици от училището виртуална класна стая „В света на емоциите, самопознанието и развитието“. Прилагат се видео срещи ежеседмично.

Виртуална класна стая има и за обучение на учениците със СОП, поддържана от ресурсния учител и учителите с преподавателска заетост за индивидуално обучение с учениците в комбинирана и индивидуална форма.

По физическо възпитание и спорт, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество се публикуват само обучителни материали с  учебно съдържание за уеб-търсене, проекти, задачи, презентации, видео материали. Педагогическите специалисти предоставят своевременно информация за успеха и развитието на учениците чрез въвеждане на отзиви – похвали и/или забележки и вече оценки в електронен дневник. Със заповед на директора не се допуска публикуване на учебни материали, които изискват разпечатване в домашна среда. Учебните ресурси следва да  стимулират системното попълване на учебни помагала и тетрадки, ползването на учебници при самоподготовка.

При съставяне на обучителни материали педагогическите специалисти спазват препоръчителните методически указания на експертите от РУО. Поставят се задачи, формиращи функционална грамотност, критично мислене и меки умения.

Класните ръководители и учителите в група за целодневна организация работят в екип. Спазва се стриктно регламентът за защита на личните данни. Въведени са единни правила за поведение при осъществяване на синхронна комуникация в електронна среда, публикувани от класните ръководители във всяка виртуална класна стая: учениците не ползват радио или телевизионна техника и устройства, недопустимо е заглушаването на микрофон на съученик или преподавател, премахването на съученик от електронната среда и онлайн връзката, когато говори учителят – не се прекъсва обяснението и изложението, коментарите по време на видеоуроците се използват само за учебни цели.

След първите две седмици ръководството състави и публикува анкета за обратна връзка от родителите относно удовлетвореността им от провеждането на дистанционното обучение. Резултатът е 460 отговора, 80% , от които с максимално висока оценка 10.

Следват анализи, подобрения, откриване на нови практики, които да се използват за улеснение на преподаването, например стем-математика по проект “Образование за утрешния ден“. Осъществява се кореспонденция в електронен вид от разстояние. Най-високите Hangouts Meet функции са достъпни за училището. До 250 човека заедно във видео конферентен разговор и излъчване на съдържание до 949 човека.

В условия на извънредна ситуация и прилагане на дистанционно обучение се съчетават знания в интердисциплинарни уроци  по география и икономика, математика и ИТ.  “Пътуване около света с Ема и Дино”, екскурзии до Екзопланети по физика и астрономия, танците на етносите по музика, book creator по български език и литература, случка на игрището – бягане на късо разстояние, йога за деца, 3D Paint в първи клас.

Дистанционното обучение е привлекателно и позитивно с приказки за преодоляване на страховете, които се публикуват ежедневно в потоците на виртуалните класни стаи в начален етап.

Учениците прилагат и надграждат меки умения за работа в дигитална среда: използване на виртуална реалност, LEARNING apps и мисловни карти, Google forms за обратна връзка за нивото на усвоени знания. Ученето се базира на преживяване. Стимулират се постиженията на учениците. За всяка изпълнена задача ученикът получава отзив с максимален  брой 100 точки.

 

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.