Кадър от миналогодишната церемония.

Предложенията се внасят до 10 май

Кадър от миналогодишната церемония.

Родители, граждани, ученици и учители могат да правят номинации за наградите на Регионалното управление по образованието за постижения през изминалата учебна година. Предложенията за педагози и директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие от Пловдивска област се внасят до 10 май. Да номинират свои колеги имат право и учители. Наградата се присъжда за доказан професионализъм в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците. Мотивираните предложения могат да се изпращат на електронен адрес – mail@ruoplovdiv.bg, чрез Системата за сигурно електронно връчване, по лицензиран пощенски доставчик или в центъра за административно обслужване на Регионално управление на образованието.

Първата категория е за педагогически специалист. Освен подкрепа и мотивация на учениците, той трябва да е реализирал проекти в учебната и извънкласна дейност, да е участвал в конференции и конкурси. Ще бъдат отчетени успехите му на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с деца в риск или мултикултурна среда, с деца със СОП или с пък изявени ученици, завоювали престижни места на престижни състезания, както ефективното взаимодействие с родители и партньори. Както и създадените добри педагогически практики.

Справя ли се успешно с кризисни ситуации и обединява ли екипа си са основните критерии при оценката на предложенията в категория “Директор”. Комисията ще отчита дали номинираният съдейства за модернизиране на материално-техническата база, подкрепя ли иновациите, какви проекти е реализирал и взима ли участие в конференции и конкурси със свои разработки. Не без значение е и ефективната работа с родителите.