Проекти се подават в срок до 31 януари

Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да представят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Електронната платформа, в която директно се попълват заявленията, вече е отворена. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. Училищата могат да предложат присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас, съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Но за не повече от 20% от задължителните или избираемите учебни часове по един или повече предмети, за които е приложимо.

Всички одобрени проекти влизат в сила за учебната 2022/2023 година.

Неиновативните училища могат да кандидатстват с проект за включване в Списъка на иновативните, като попълнят електронен формуляр чрез официалните си имейли. В него те описват управлението и организацията на училището, преобладаващите методи на преподаване, учебната среда, целите на иновацията и задачите, които ще бъдат решени с въвеждането й. Проектите трябва да са приети от Педагогическия съвет и одобрени от родителите.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише промяната, която предстои за учебната 2022-2023 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Училища в Списъка на иновативните с изтичащ 4-годишен срок тази година нямат право да кандидатстват по чл.70, ал.5., а следва отново да подадат документи.

Началникът на Регионалното управление на образованието извършва мониторинг на иновативната дейност на училищата от областта и дава становище. Създаденият профил за РУО в платформата ще се използва както за мнение на проектните предложения, така и за оценяване на резултатите от проведения мониторинг.

До 31 май 2022 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Анализите показват, че броят на иновативните училища в Пловдивско се увеличава с всяка изминала година. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.