От утре в Търговската гимназия започва прием на докувенти на кандидат-седмокласници с хронични заболявания.

22 училища гнезда в областта ще приемат заявления на седмокласниците, 5 са центровете в Пловдив

От утре в Търговската гимназия започва прием на докувенти на кандидат-седмокласници с хронични заболявания.

Прием на документи на седмокласници с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и от домове за деца, лишени от родителска грижа  започва от утре до 21 май в Националната търговска гимназия и в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Комисиите за насочване ще приемат заявленията в присъствието на педиатър между 9 и 17 часа.

Учениците с хронични заболявания подават заявление с подредени желания, служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и оценките за първия учебен срок, както и протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия. Към него трябва да бъдат приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи , документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия. Учениците от домове трябва да носят служебна бележка, а деца в приемни семейства – нотариално заверено копие от договор за настаняване. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

Учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен 7. клас, могат да продължат обучението си в след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в профилирани или професионални гимназии, паралелки за профилирана или професионална подготовка. Те подават документи до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от 3. до 21. Май. Центърът прави преценка на потребностите, личните интереси и възможностите на ученика и го насочва към профил или в специалност от професия.

Вече са ясни училищата гнезда, в които седмокласниците ще подават заявления за прием след националното външно оценяване. Центровете са общо 22 и за улеснение на ученици и родители са във всяка от общините на областта. За Пловдив те са пет – СУ „Кл. Охридски”, СУ „Симеон Велики”, СУ „Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов” и СУ „Найден Геров” в Столипиново. Завършващите училища извън Пловдив, подават документи в СУ „С. Врачански”. Първият етап е от 20 до 26 юни, вторият – от 20 до 24 юли.