По 195 лева еднократна стипендия ще могат да получават ученици с изявени дарби по проект „Успех за теб“. Тя е част от мерките за допълнителна подкрепа за личностно развитие, заложени в проекта, който се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз. Работата по стартирането на различните дейности бе акцент на работна среща в Пловдив.

За стипендията могат да кандидатстват ученици от I до VII клас с представен документ, който потвърждава класиране в национален или международен конкурс, олимпиада и състезание в периода след стартирането на проекта (27 януари 2023 г.) .

В рамките на проекта училищата ще имат възможност да обзавеждат нови кабинети (до 9000 лева)  или да закупят допълнително оборудване (до 6000 лева) за работа с деца с таланти или със специални образователни потребности, както и за осигуряване на средства за работата на специалисти.

Очаква се над 4500 педагогически специалисти и непедагогически персонал да бъдат включени в обучения за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Едно от обученията е за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца със специални образователни потребности и хронични заболявания. Специални обучения ще има за прилагането на инструментариуми за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, за маркери при риск и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

В друго от обученията учителите ще се запознаят с инструментариум за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.

Предвижда се и въвеждаща квалификация за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа, както и обучение на непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници). Целта е учителите да могат да предоставят обща и допълнителна подкрепа на ученици със затруднения в обучението по предмети, и специално по български език и литература, както и за подготовка за държавни зрелостни изпити. Има и ресурс за междуучилищни дейности и за работа с родители на деца от уязвими групи, които да бъдат мотивирани да посещават училище.

Общият бюджет на „Успех за теб“ е 151 123 000 лева.