Ïëîâäèâ (3 þíè)Åäèí îò ìàëêîòî çàïàçåíè â ñâåòà õèäðîïëàí "Àðàãî-196À3" ïðîèçâåäåí ïðåç 1937ã. â Ãåðìàíèÿ ìîæå äà ñå âèäè â ìóçåÿ íà àâèàöèÿòà íà ëåòèùå Êðóìîâî êðàé Ïëîâäèâ.Ñáèðêàòà å åäèíñòâåíàòàíà Áàëêàíèòå,òóê ñà ïîêàçàíè íàä 60 ðàçëè÷èíè ìîäåëà ñàìîëåòè è õåëèêîïòåðè.ÏðåñôîòîÁÒÀ ñíèìêà:Âëàäèìèð ßíåâ Ä

Деца от 3 до 7 клас гостуват в Музея на авиацията по повод Международния ден на космонавтиката

Изсушени космически плодове и млечни продукти, вакумирани зеленчуци и десерти на прах ще дегустират ученици от ОУ „Яне Сандански“. Деца от 3. до 7. клас ще гостуват на Музея на авиацията по повод Международния ден на космонавтиката. Посещението им съвпада с Деня на отворените врати по повод 12 април. Като награда за постиженията им в училищни и извънкласни занимания, учениците ще могат да видят и пробват храната на космонавтите. България е третата държава, регистрирана в ООН, която е изпратила храни в Космоса, след САЩ и Русия. Голямото им преимущество е значително по-лекото тегло, удобната и компактна опаковка и не на последно място – вкусовите качества. Докторантът от Института по криобиология и хранителни технологии Николай Солаков ще разказва как се произвежда космическа храна и как може да я използваме в ежедневието си.

Музеят на авиацията ще отбележи празника с Ден на отворени врати от 9 до 17 часа и специална програма. Една от главните атракции ще бъде свободният достъп до кабините на самолет МиГ-21 и вертолет Ми-24. Децата ще могат да влязат в кабините, за да си направят снимки, както и да разгледат оборудването.
Малки и големи ще научат интересни факти за живота в космоса. В образователната инициатива “Космическо училище“ на Иститута за космически изследвания и технологии те ще разберат как с помощта на аерокосмически и геоинформационни данни може да се документира, опазва и изследва културно-историческото наследство. Проф. Георги Сотиров ще им разкаже за българското участие в усвояването на Космоса.

„Ние сме от музеите, които се радват на големи групи млади посетители. Опитваме се чрез образователни инициативи да направим така, че обучението да върви заедно с научаването на любпитни факти. Идвайки тук, децата се запознават с историята на авиацията и професията на пилота, могат да видят и пипнат техниката. И когато се върнат за втори или трети път, вече да са подготвени и да задават конкретни въпроси“, обяснява директорът на музея Рада Банялиева.