Прием на документи на седмокласници с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и от домове за деца, лишени от родителска грижа започва от 3 до 21 май в Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“,  ул. „Прохлада“ № 1. Комисиите за насочване ще приемат заявленията в присъствието на педиатър между 9 и 17 часа.

Учениците с хронични заболявания подават заявление с подредени желания, служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и оценките за първия учебен срок, както и протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия. Към него трябва да бъдат приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи , документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия. Учениците от домове трябва да носят служебна бележка, а деца в приемни семейства – нотариално заверено копие от договор за настаняване. При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

Насочването на учениците се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен 7. клас, могат да продължат обучението си след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в профилирани или професионални гимназии, паралелки за профилирана или професионална подготовка. Те подават документи до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от 3. до 21. май. Центърът прави преценка на потребностите, личните интереси и възможностите на ученика и го насочва към профил или в специалност от професия.