96.6 % от анкетираните педагози заявяват, че този тип уроци са желани от децата и ги мотивират, сочи проучване на директора на ОУ „Яне Сандански” Маргарита Бозова, представен на Международна научна конференция в Габрово

Ученето в музея е не просто полезно, но и желано от децата и ги мотивира да усвояват нови знания и умения, въздейства позитивно на самочувствието им, дава възможност за личностна изява и възпитава ценности. Това сочи анализът от проведено изследване с учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, осъществено от директора на ОУ „Яне Сандански” Маргарита Бозова. Резултатите бяха представени на Международната научна конференция „Музеите и училищната история”. Организатор на събитието бе Националният музей на образованието в Габрово. Над 60 представители на академичната общност, музейни  и архивни специалисти, педагози от цялата страна, представители на сродни музеи от Братислава, Белград и Киев се включиха в работата на форума.

В анкетата на Бозова са се включили на доброволен принцип учители и директори от столицата, областни и малки градове, както и от села. 100% от тях смятат, че ученето в музея е активен процес, в който учениците изучават миналото или науката чрез преживяване и директен допир с експонати. Почти всички педагози са на мнение, че този тип изнесени уроци насърчават интуицията и фантазията, тъй като няма директно оценяване.

С твърдението, че чрез музейното образование могат да бъдат открити и изявени скрити таланти или сфери на интереси, тъй като децата могат да напредват със собствени темпове и да насочват енергията си накъдето пожелаят, съгласие изразяват 91.7%. За това, че музеите предоставят интерактивни образователни програми са информирани 96,6 % от участвалите в проучаването, а 73,4 на сто потвърждават, че те могат да се ползват също в дома и в училище, да служат за открития и игра. Почти всички анкетирани считат, че урокът трябва да се осъществява в сътрудничество учител – музеен работник чрез разговори, задаване и отговаряне на въпроси.

Въпреки тези резултати, през учебната миналата учебна година почти половината от анкетираните не са провели нито един урок в музей. 25% са реализирали по един музеен урок, а 18,3% – по два. Три посещения са осъществили само 8,3%  от учителите. Има и такива, макар да са 3,4% , които могат да се похвалят с повече от три, но това са учители с над 20-годишен стаж.

За реализиране на успешни музейни уроци педагогическите специалисти заявяват нужда от допълнителна квалификация и лекции, които да им помогнат да провеждат самостоятелно да провеждат занятия, да обогатят знанията им как да интегрират музейните експонати в училищния учебен процес. 63 на сто казват, че биха откликнали, ако се появи възможност учителите да стажуват в музеите.

„Внимателният прочит на данните сочи, че основната трудност е работата, която учителят следва да осъществи преди и след посещението – документация, списъци, декларации, разработване на учебни материали, работни листи, анализ на дейностите след урока. Всичко това е свързано с време и ресурси. Към това се прибавят и финансовите затруднения на част от семействата, което крие риск учениците от една паралелка да попаднат в ситуация на неравнопоставеност”, анализира резултатите Маргарита Бозова. Докато тя акцентира върху ролята на училищния директор за утвърждаване на ефективно партньорство музей – училище, началният учител от ОУ „Яне Сандански” Йорданка Сираков,  изнесе доклад на тема “Музеят – място за развитие изследователските умения на участниците от начален етап”.

Другите пловдивски участници във форума бяха Светла Капаянева от ОУ “Алеко Константинов”, която презентира как учениците реализират изследователски задачи в обучението по история. За урока в музея говори Мария Карадечева – главен уредник в Регионален исторически музей Пловдив и отговорник за образователната програма. Колежката й Иванка Митева представи училището на пловдивските арменци.