По всички 11 професионални направления ще може да се кандидатства с оценка от матура или ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

781 бакалаври и магистри да започнат обучението си в Университета по хранителни технологии през новата учебна 2022/2023 година предлага ръководството на висшето училище на Министерството на образованието. Според решението на Академичния съвет 671 от тях ще бъдат бакалаври – 440 в редовна форма и 231 в задочна.

Университетът предлага да обучава 110 магистри, от които 30 редовни и 80 задочни.

Докторантите ще бъдат общо 12, от които само едно място е за задочна форма.

Зам.-ректорът по учебната дейност и академичен състав доц. Христо Спасов посочи, че професионалните направления, по които ще има прием, са 11. За всички ще може да се кандидатства с оценка от матурата или с оценка от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Учебните планове и програми са актуализирани с иновативни дисциплини, нужни за бизнеса, посочи доц. Спасов. В ход е преобразуване и преименуване на част от бакалавърските програми с оглед по-добра разпознаваемост от страна на кандидат-студентите и по-пълно съответствие със специалностите в средните училища.