Центърът ще бъде мултидисциплинарен научен комплекс

Правителството одобри изграждането на Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“, на който Университетът по хранителни технологии ще е водещ партньор. Той е финансиран по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, посочи координаторът проф. Ангел Ангелов от УХТ.

Центърът обединява няколко университета и научни организации – Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Тракийски университет – Стара Загора, Медицински университет – Пловдив, Институт по гората при БАН, Национален институт по метеорология и хидрология, Институт по космически изследвания и технологии при БАН.

Според координатора на проекта това ще е модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция, хранителната наука и биоикономиката. Той ще подпомага с научната си компетентност преминаването на обществото ни към устойчива система за ефективно използване на биоресурсите, на качествени и здравословни храни и към кръгова биоикономика.

Центърът ще бъде уникален мултидисциплинарен научен комплекс, интегриран с ЕSSFRI – Европейската изследователска инфраструктура за анализ и експериментиране върху екосистемите – AnaEE, Европейския консорциум за електронна наука LifeWatch ERIC и Eвропейската научноизследователска мрежа в областта на храни, хранене и здраве FNH RI.

Той е структуриран в три комплекса. В рамките на комплекса по „Агроекология и селекция“ ще бъде изграден нов високотехнологичен център по растителна феномика, иновативно направление в биологията, чрез което се ускорява фенотипирането чрез високо технологични системи за изображения и компютърни пресмятания. В комплекс „Растително здраве“ центърът ще предоставя комплексни анализи за безопасност на почви, води, растителни и дървесни продукти от замърсявания от земеделски източници. В рамките на „Храни и здраве“ се предвижда създаване на лаборатория за метагеномни и биоинформационни изследвания на традиционни български храни и напитки, получени чрез ферментация с микроорганизми. Ще се разработват методи за извличане и изследване на биологично активни вещества или техните екстракти, съдържащи се в странични продукти, получени при преработката на растителни суровини (плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и др.), като част от интегрирания подход за кръгова икономика. Ново направление в комплекса е разработване и прилагане на бързи методи за установяване автентичността на храни и фуражи.