По-високи университетски субсидии за математика, инженерство, IT, транспорт, архитектура, хранителни технологии. Намаляват парите за медиците

vipusk-2012

Приоритетните специалности в университетите, чиито кадри са търсени на пазара на труда, ще получат увеличено финансиране от държавата тази година, реши днес кабинетът. Държавната субсидия за отделните специалности се формира като базовата издръжка на студент от 693 лева се умножава по определен коефициент за всяка специалност.

Сега държавата увеличава коефициентите за всички приоритетни професионални направления с между 6 и 28%.

Най-голямото завишение е за направленията математика, информатика и компютърни науки, биологически, химически и физически науки, науки за земята, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо инженерство, материали и материалознание.

Вдигат се и коефициентите за педагогическите професионални направления, както и растениевъдство, растителна защита и животновъдство, което касае Пловдивският и Аграрният университет. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/ 2017 учебна година, тоест за новоприетите студенти.

В същото време ще бъдат намалени коефициентите на някои специалности, които не се считат за приоритетни или няма нужда от такива кадри. Намалява се коефициентът за национална сигурност за първи курс от 7.81 на 2.80 през настоящата учебна година, с изключение на военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът остава непроменен.

Намаляват се коефициентите и за професионалните направления медицина, стоматология и фармация. Медицината не попада сред приоритетните направления, тъй като сметките на държавата показват, че там се обучават достатъчно студенти. Освен това голяма част от завършващите скъпо финансираното от държавата обучение в последствие заминават в чужбина, което е нерентабилно. Досега коефициентът за тези специалности беше 9.40, тоест държавата даваше над 6500 лева годишно за обучението на един студент в тях. Това ще засегне Медицинския университет в Пловдив, който ще трябва да разчита на повече чуждестранни студенти.

Приоритетното финансиране за качествените и необходими на пазара на труда специалности е залегнало в стратегията и закона за развитие на висшето образование. През миналата година тежестта на качеството при изчисляването на държавната субсидия за университетите беше 25% и трябва да достигне 50% през 2018 година и 60% през 2020 г.