На всеки четири години директорите ще бъдат оценявани за управленските си умения, а учителите за постигнати резултати, предвижда Наредбата за професионално развитие на педагогическите специалисти, публикувана за обществено обсъждане

Четвъртото издание на националните дни за учене през целия живот бяха открити официално снощи в Цар-Симеоновата градина.

Всички учители и директори на училища и детски градина ще минават през атестиране. То ще се прави веднъж на всеки 4 години и от резултатите ще зависи дали педагогът ще расте в кариерата, ще бъде поощряван или трудовият му договор ще бъде прекратен. Това предвижда  проектът на Наредбата за професионално развитие на учителите, директолите и другите педагогически специалисти, публикувана за обществено обсъждане.

Директорите ще бъдат оценявани в управленската им компетентност, а учителите – за постигнатите резултати от дейността им в съответствие със стратегията за развитие на съответната институция.

„Не смятам, че атестирането ще бъде проблем. Дори е полезно за самото училище. Понякога искаш да видиш истината в огледалото, а не какъвто си се представяш. Обикновено разбирането за резултат са високите оценки от НВО или зрелостните изпити. Това не е верният подход. Трябва да се следи процесът на входа и на изхода. Ако децата в едно училище с предимно деца от малцинствата ходят редовно и полагат старание, но нямат високи оценки, това не означава, че учителят не е работил. Когато говорим за качество, важно е да се отчетат усилията“, коментира в Пловдив зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя бе в града под тепетата за четвъртото издание на Националните дни за учене през целия живот.

Скàлата на оценяване е петстепенна – надминава изискванията, отговаря на изискванията, отговаря частично и изпълнява в минимална степен. Ако оценяваният е получил петата най-ниска оценка, ще се направи план за подобрение на работата и ще се включат наставници. Една година след предприемането на мерките той отново ще бъде атестиран и ако оценката е същата, трудовият му договор ще бъде прекратен.

Високите оценки ще отварят вратата към кариерно развитие и поощряване, включително финансово. Ако оценката покаже необходимост от повишаване на квалификацията, педагозите ще бъдат насочвани към такова.

Атестирането ще се извършва по график, съгласуван с началника на регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя. Ще го прави атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Членове на комисията могат да са само хора, които не подлежат на атестиране в конкретния период. Атестационните карти ще се съхраняват в личното дело на всеки учител или директор.

Педагозите са длъжни да повишават квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа за всеки 4-годишен период. Вътреинституционалната трябва е минимум 16 часа. Кмалификациите се извършват от специализирани звена, вузове, научни или обучителни организации, чиито програми са одобрени от МОН и вписани в информационния регистър.

„Залагаме контрол на дейностите, защото смятаме, че трябва да има истина в нашата система“, уточни Таня Михайлова.

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти все още е проект. Общественото обсъждане е до 26 октомври, след което Министерският съвет ще я гласува.