Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващо образование се включи в проекта „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ

Специално създадени уникални идентификационни кодове позволяват провеждане на замервания за проследяване на напредъка на деца със специални потребности чрез въпросника PIDAS – скала за психосоциалното въздействие на помощните средства. Нововъведението на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование-Пловдив е в рамките на проекта „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ. Идеята е да бъдат подкрепени децата с увреждания и проблеми във вербалната комуникация, за да могат пълноценно да се включат в образователния процес. Проектът има за цел поетапно въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация в детските градини и училищата в страната. Инициативата първоначално обхваща 5 пилотни области, сред които и Пловдив. Регионалният център представи днес свършеното до момента.

„Участваме с десет деца, подкрепени директно, и осем – индиректно, от детски градини и училища в Пловдив и областта. С тях работят трима ресурсни учители и един психолог. Занятията се провеждат както в редовните сесии с децата, така и извън тях. Децата са на възраст между 3 и 8 години и са всички са създадени уникални идентификационни кодове и са извършени три замервания“, уточнява директорът на Регионалния център д-р Катя Стоилова и добавя, че за периода на проекта са реализирани 153 срещи.

Дейностите по него стартират през септември м.г. с участието на психолога Мария Брайкова и ресурсния учител Димитър Георгиев в семинар в Университета в Загреб във връзка с прилагане на средствата за допълваща и алтернативна комуникация, която се използва при тежки случаи на ДЦП, при аутисти и при тежки езиково-говорни нарушения.

Фактическото участие на специалистите и директната подкрепа на деца със затруднения в  комуникацията започва през месец март т.г., когато се идентифицират случаите, проведени са разговори с родители и се изготвя стратегия за интегриране на C-board  в образователния процес. Това касае не само подкрепата, която децата получават по време на работата си с ресурсните специалисти в индивидуални часове, а и включването на този модел в учебните ситуации, разчупване на традиционните методи на преподаване и ангажиране на масовия учител с тази иновативна практика.

„За периода на проекта се проведоха два информационни семинара, в които участваха 96 педагогически специалисти  – учители, ресурсни учители психолози и логопеди от областта.  Многократно беше оказана методическа подкрепа на учители и 29 родители във връзка използването на допълващата и алтернативна комуникация“, пояснява Стоилова.

По данни на МОН за 2019 – 2020 г. общият брой на децата с увреждания и специални нужди в детските градини и училищата е над 25 000.