Учениците могат да правят свой профил и автобиография, в която да отразяват постиженията си в училище, лични качества и умения. Профилът ще е на разположение на работодателите

images

Онлайн портал ще подпомага кариерното ориентира на завършващите средно образование ученици. Министерството на образованието и науката ще реализира проект за връзка между пазара на труда и учениците. За целта ще бъде изграден специализиран модул „Училище – пазар на труда“ към съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране, който за миналата година отчита над 80 000 уникални посещения.

Порталът ще осигурява достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда и ще помага на учениците в процеса по търсене и предлагане на работа. Той ще съдържа подробна информация за стратегически приоритетни области, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 години, търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива реализация.

Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели. Също така учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите права и отговорности, съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, включително за временна заетост.

Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране и кариерни консултанти, педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родителите. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

Срокът за подаване на оферти за изготвянето на модула „Училище – пазар на труда“ е до 27 септември 2016 г. Прогнозната стойност на поръчката е 432 480 лв.