Предлаганите от училищата занимания по интереси ще бъдат събрани в единна електронна платформа – https://class.mon.bg/. Информационната система ще улеснява избора на учениците, тъй като в нея ще бъдат публикувани търсените и предлаганите клубове от училищата, от физически и от юридически лица.

За целта е нужно директорите да създадат профил на ръководените от тях училища в платформата,  като се регистрират с код по АДМИН. Системата ще бъде отворена на 7 януари. Тогава ще може да се прави и регистрация за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа ще има само един член на педагогическия съвет, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от своето училище.

Директорите ще трябва да организират проучване на желанията на учениците. Анкетите за това кой какъв клуб или формация избира, се разработват от училището до 21. януари, а предпочетените занимания се публикуват в електронната платформа. Педагогическите съвети одобряват търсените занимания в срок до 28. януари.

Извънкласните дейности, които училищата предлагат и могат да провеждат, се регистрират в електронната платформа от директора до края на януари. В същия срок физическите и юридическите лица заявяват в платформата предлаганите от тях занимания. Формулярът изисква наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане. Нужно е да посочат брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност и период на провеждане, както минимален и максимален брой на учениците в група. Според изискванията се посочва информация за професионалния опит и квалификация на ръководителя на групата, както и педагогическата му правоспособност.