Факултетният студентски съвет на Юридическия факултет връчи грамота за подкрепа на доц. Христо Паунов

Грамота като признателност за подкрепата при провеждането на инициативи във връзка със студентското самоуправление получи зам.-деканът на Юридическия факултет на Пловдивския университет доц. Христо Паунов. Жестът е по решение на Факултетния студентски съвет, начело с председателя Изабела Петкова. От името на студентската и докторантската общност тя благодари за ангажираността на зам.-декана при организирани съвместни инициативи.

Доц. Паунов е подкрепил участието на младите юристи в Юбилейната научна конференция „Правото традиции и перспективи“ по повод 25 години от създаването на факултета. Единствените студенти, с които се е срещал в президентството държавният глава, са именно бъдещите юристи от ПУ, за което също съдействал зам.-деканът. Студентите имали достъп до всички зали в сградата на администрацията на президента, разгледали библиотеката и си направили снимки с Румен Радев.

В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. В рамките на тази инициатива всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки широка палитра от правна проблематика.

За студентите и докторантите е бил организиран двудневен обучителен семинар по въпросите на организацията на учебния процес, новата нормативна уредба на обучението по специалността „Право“, акредитацията и вътрешните правилници на ЮФ.

Към факултета вече е учреден Кръжок по гражданско и търговско право. Неговата цел е да предостави възможност за надграждане на практически знания и умения на студентите в областта на частното право. За постигането на тази цел кръжокът организира семинарни занятия, на които се решават казуси и се дава възможност за запознаване с актуални дискусионни въпроси от правната доктрина и съдебната практика.

Кръжокът по публично-правни науки пък допринася за по-задълбочени познания в областта на Административното право и процес; Конституционното право; Медицинското право; Правото на държавната служба; Общинското право; Правния режим на обществените поръчки; Финансовото и Данъчното право.

По инициатива на доцента е проведена среща с районния прокурор Чавдар Грошев, окръжния прокурор Румен Попов и апелативния прокурор Иван Даскалов. В резултат на това е постигнато споразумение за провеждане на практически обучения по въпроси от наказателното право и наказателния процес. В обученията ще участват прокурори, които ще запознават студентите с практическите аспекти на досъдебната и съдебната фази на наказателното преследване. Предстои  такова обучение  да се проведе на 11 април.