????????????????????????????????????

Второкурсници по етнология и социална антропология от ПУ проследяват трансформациите на селото и документират устната история

Второкурсниците от „Етнология“ и „Социална антропология“ в Пловдивския университет започнаха лятна практика в Свежен,  община Брезово, която се реализира съвместно с кметството на селото. Студентите ще документират устната история и ще проследят трансформациите на разположеното в Сърнена Средна гора село, ще издирват митове и легенди за него. Събраните материали ще бъдат презентирани на традиционните студентски представяния “Етноложко лято”, които катедрата по етнология към Философско-историческия факултет организира.

В обучението на студентите по етнология са застъпени съвременните тенденции в етноложкото познание, свързани с изследване и обяснение на културните взаимодействия, както и динамиката в отношенията между човека, общността и природната среда.

Со­ци­ал­ни­те ант­ро­по­ло­зи се за­ни­ма­ва­т с ана­лиз на об­ще­ст­ве­ни­те проб­ле­ми. Те мо­гат да при­ла­гат сво­и­те зна­ния и в об­ла­ст­та на со­ци­о­кул­тур­на­та ме­ди­а­ция, ко­я­то е ал­тер­на­ти­вен ме­тод за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми чрез ди­а­лог, изиск­ва нов тип екс­пер­ти и на­ла­га про­фе­си­я­та на ме­ди­а­то­ра. Бакалавърската програма на ПУ е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети, уточняват от факултета.