Българският дава старт на националното външно оценяване на 4-класниците, които са около 5800 в областта

Стрес тест ще апробира новата електронна система за малките утре. Директорите ще трябва да се регистрират в платформата, от която ще теглят изпитните варианти и в която ще въвеждат броя на явилите се по отделните предмети. В системата ще се нанасят и точките, събрало всяко от децата. Тя ще изчислява автоматично средния брой точки по четирите изпитни предмета на всяка паралелка. Така че учителите ще знаят веднага и общия бал, който е постигнало училището.

Около 5800 четвъртокласници от областта ще се явяват на малки матури тази година. С националното външно оценяване по български език на 10 май започва проверката на знанията на учениците от 4. клас. На 14 май е тестът по математика. Децата ще решават тестове по „Човекът и общество” и „Човекът и природа”, съответно на 16 и 17 май.

Тестовете се провеждат едновременно за учениците от всички паралелки от 4. клас в училището, в което се обучават децата.  Началото е 10 часа, а времето за работа – 40 минути. За учениците със специални образователни потребности се отпускат два учебни часа. Децата със СОП се явяват по преценка на училищния екип и на родителите им. Квесторите са учители от училището, които обаче не преподават на четвъртокласниците.

Тестовете по математика, по „Човек и общество” и по „Човек и природа” съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика, но могат да се отчетат като текущи.