22 училища гнезда ще приемат документи за прием, след като станат ясни резултатите по български и математика

Само седмокласниците, които ще се явяват за проверка на способностите, подават заявления за изпит  за външното оценяване по български и по математика това не важи, уточняват от Регионалното управление на образованието в навечерието на кампанията на кандидат-гимназистите.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите се внася от 14. май  до 18. май в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити по музика и физическо за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит по физическо се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ . Изпитите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

Всички седмокласници се явяват на НВО по български на 21. май и по математика на 23. май в училищата, в които се обучават. На входа квесторите проверяват документите за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на изпитите. Бележката се получава се до 16. май от училището, в което се обучава ученикът.

Началото на изпитите е в 10 часа, като учениците трябва да са заели места не по-късно от 9,45. Те ползват син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Не са резрешени  коректори, калкулатори и справочници.  Мобилните телефони се оставят на съхранение при квесторите на влизане в изпитната зала.

Учениците, които ще работят по втория модул,  не напускат стаята след изтичане на времето за работа върху първия. Те изслушват един път текста за преразказ, но без право да си водят бележки,  получават екземпляр от текста и го четат самостоятелно в рамките на 15 минути.

По математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка и на листа с формулите.

Резултатите от двата изпита ще станат ясни до 6 юни.

Училищата гнезда, в които седмокласниците ще подават заявления , са общо 22 – във всяка от общините на областта. За Пловдив те са пет – СУ „Кл. Охридски”, СУ „Симеон Велики”, СУ „Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов” и СУ „Найден Геров” в Столипиново. Завършващите училища извън Пловдив, подават документи в СУ „С. Врачански”.

Подаването на заявление за участие в прърво класиране е от 20 юни до 26 юни. Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване – онлайн или на хартия в едно от училищата центрове за прием на документи. В него ученикът посочва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Ако кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.