Семинар на тема „Стратегии за качествено управление в образованието“ събира в Пловдив членовете на Сдружението на директорите от 16 до 18 октомври в хотел “Рамада Пловдив Тримонциум”. Училищни мениджъри от цялата страна ще обсъждат актуалните промени в нормативната база: стратегиите за развитие а образователните институции, Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Фокус на семинара ще бъде управлението на образованието в дигитална среда – НЕИСПУО – Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите. В дневния ред на семинара е и сътрудничеството между образователните институции, членове на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, и организиране на междуинституционална квалификация.

Гости на събитието ще бъдат просветният министър проф. Галин Цоков и екипът, който работи по промени в Наредбата за качеството на образование и квалификация на педагогическите специалисти.

„Програмата предвижда посещение на четири пловдивски училища – Математическа гимназия, ЕГ „Иван Вазов“, СУ „Черноризец Храбър“ и СУ „Христо Г. Данов“. Ще бъде споделен опит за STEM базирано обучение, влиянието на учебната средата, за модела 1:1, екологично образование в предучилищна група, привличането на родителите като партньори в образователния процес“, каза градският председател на сдружението и директор на СУ „Хр.Г.Данов“ Гергана Аврамова.