Възпитанието е процес без паузи и почивки, семейството и градината вървят заедно, казва директорът на ЦДГ „Светла” – Людмила Тошева, която създава консултативен кабинет за родители

 

Иновативен управленски модел за приобщаване, сътрудничество и партньорство на родителската общност с детската градина и за осигуряване на емоционално и познавателно благоденствие на децата предлага директорът на ЦДГ „Светла” – Людмила Тошева. Консултативният кабинет за родители обогатява познанията и уменията им за възпитание на децата чрез взаимодействие с детската градина и ги превръща в значим социален партньор. Проектът на Тошева ще бъде презентиран  на Осмата научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръката” – Плевен, която ще се проведе от 22 до 24 април. Другите два класирани доклада, с които Пловдив ще се представи, са „Християнски добродетели в съвременната детска градина” на ОДЗ „Боряна” и „Съвременна образователна технология за фонематично развитие на 6-7-годишното дете” на ЦДГ „Таня Савичева”. 

тошева

 

–  Г-жо Тошева, как стигнахте до идеята за създаване на Консултативен кабинет за родители, при това в детската градина? Това е нова практика, която очевидно дава резултати.

–  Особеното при тази форма е, че се използват професионалните познания, умения и компетентност на част от родителите на децата, които са свързани с упражняваните от тях професии. Идеята е те да консултират останалите родители по въпроси, свързани с обучението, възпитанието, здравето и други области от живота на детето. Директорът влиза в ролята на медиатор и координатор в отношенията родители – учители – деца. Неговата задача е да насърчава родители, които притежават съответната професионална компетентност като педагози, психолози, юристи, лекари, да се включат като доброволци в консултиране на останалите родители по въпроси, засягащи развитието на децата им и тяхното успешно участие в дейността на детската градина.

–  Успявате ли да мотивирате родителите да се включат в този проект?

–  Особено важно е да се създаде усещането за екипност. За да постигне успех, директорът на детската градина трябва да познава добре родителите, с които работи, техните силни и слаби страни. В ЦДГ „Светла” споделяме разбирането, че в днешното време, наситено с динамични промени в бита, съзнанието и духовните ценности, се налага и ново осмисляне на собствената отговорност на учители и родители, и най-вече преосмисляне на ролята на общественото и на семейното възпитание. Условие за това е съвместната работа между детската градина и семейството. Това е свързано с повишаване на педагогическата култура на родителя, с разбирането, че възпитанието е непрекъснат процес, без паузи и почивки. Кабинетът е част от иновативната стратегия за конкурентност и самоуправление.Като директор на учебното заведение, с въвеждането на тази форма на взаимодействие детска градина – семейство очаквам да се потвърди моето управленско виждане, че чрез Консултативния кабинет ще може да се осъществява ефективно партньорство с родителите на децата. Това ще подобри мотивацията на учителите в детската градина за партньорство с родителите и за усъвършенстване на необходимите им умения. Ще повиши резултатите от възпитателно-образователния процес. С активната подкрепа от страна на подходящи родители и учители този опит може да бъде успешно трансфериран в училищата.

–  Какво показват наблюденията и опитът ви – семейството ли играе решаваща роля за формиране на детето. Очакванията към детската градина също са големи, едва ли не да попълнят родителските липси.

–  Работата с родителите може да се квалифицира като своеобразно партньорство, което е от съществено значение. Безспорно семейството е първата социална среда на детето след неговото раждане, в която започва и преминава развитието му. То е специфичен и трудно заменим фактор за физическото и психичното развитие. Семейството изпълнява емоционална, информационна и регулативна функция, задоволява детските потребности от уважение и разбиране, съчувствие и грижи, покровителство и подкрепа, спомага за изграждането на нравствено-ценностн стандарти за социално поведение. Формираните в детството качества и отношения се съхраняват и възпроизвеждат в обобщен вид в собственото семейство. Образците на поведение в семейството се проявяват и при взаимоотношенията на детето с околните извън него. Семейството и детската градина са две самостоятелни възпитателни системи и само съгласуваните им усилия ще дадат положителен резултат за бъдещото развитие на детето. Семейството, като уникална възпитателна среда, и детското заведение, като специфичен възпитателен феномен, не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимнозаменяеми. Те трябва да бъдат равнопоставени, разглеждани като взаимно допълващи се.

DSCF4232