Родителите, чиито деца не са приети в детски градини в Пловдив, ще могат да кандидатстват за компенсиране на извършените разходи пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им. Срокът е 5 ноември. Със заповед на министъра на образованието и науката определената компенсация за 2021 г. е в размер на 291 лева месечно.

От компенсациите могат да се възползват родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1 клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина поради липса на свободни места. Заявление се подава на хартиен носител в отдел „Образование“, ул. „Цариброд“ № 1 или във формат PDF на електронен адрес: education@plovdiv.bg. То може да бъде изтеглено от тук: https://bit.ly/3l3f67h. След регистрация на документа, родителите ще получат входящ номер на място или на техния имейл адрес.

Важно условие е кандидатстващите да отговарят на 6 изисквания едновременно, които са подробно описани на сайта на Община Пловдив, в секция „Образование“: https://www.plovdiv.bg/item/education/kompensirane/

След проверка на подадените заявления родителите ще бъдат уведомени дали отговарят на условията на Наредбата или имат отказ. Одобрените следва да подадат искане за изплащане на компенсациите, ведно с придружаващите документи, доказващи вида и размера на извършените разходи. Въз основа на подаденото искане средствата ще бъдат изплатени в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерски съвет. С него се утвърждават средствата и се предоставят по сметката на Община Пловдив.

Електронната система за прием на деца в Община Пловдив – http://dz-priem.plovdiv.bg/ показва на родителите наличните свободни места в общинските детски градини за всяко едно класиране.