Одобреният за тази година план-прием е 45 579 студенти. Най-засегнати са икономика, администрация и управление, както и туризъм

06_diplomanti_foz_plvd_2015

Приемът на общия брой субсидирани от държавата студенти в първи курс намалява с 8% за следващата академична година. Заедно с промените от миналата година делът на финансираните от държавата първокурсници спрямо броя на абитуриентите се връща към нивото на приема от 2010 г. – 62%. Отпуснатият план-прием за миналата година в държавните висши училища е бил 49 596 места, включително за магистри след бакалавърска степен. Одобреният за тази година план-прием е 45 579 студенти, стана ясно с приетите от Министерския съвет промени.

“Промените са породени от необходимостта да се възстанови балансът, който е нарушен в предишния период”, каза министърът на образованието и науката Николай Денков. Той подчерта, че броят ученици, които завършват средно образование, е намалял с около 25% общо за периода от 2010 г. до 2015 г., а броят на приеманите студенти не се е променял. Именно този дисбаланс е наложил промените в постановлението.

Има направления, които са засегнати повече и намалението при тях е значително. Това са „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“. При тях реализацията на студентите е много ниска – 20-30% от завършилите работят на позиция,  която изисква висше образование. Приемът се увеличава за „Педагогика“, „Математика“, „Информационни и комуникационни технологии“.

На висшите училища, които обучават в направления със съществено намаление на приема, е предложено да подготвят тригодишни програми за устойчиво развитие. В тях трябва да предложат преструктуриране, така че след този период да могат да развиват перспективни за техния регион направления с наличния брой студенти.  Тези програми ще бъдат финансирани  целево, за да се подпомогне преструктурирането.

При финансирането на висшите училища ще се вземе предвид и тяхното значение за развитието на региона, в който се намират. Според министър Денков една от функциите на университетите е да служат като мотор за икономическото развитие, затова  се предвижда промяна в методиката за финансиране, която да отчита характерните особености за съответния регион.

Подкрепа  ще получат хуманитарните направления „История и археология“, „Философия“, „Филология“ и „Религия и теология“.  В тях се подготвят специалисти, които лесно могат да влязат в училищната мрежа с допълнителна педагогическа квалификация. По този начин щe се компенсира очакваният дефицит на учители през следващите години.