Заложиха по 15 лева на дете за профил „Изкуства” във формулата за разпределение на средствата в училищните бюджети

33 000 лева ще получи всяко общинско училище в Пловдив за календарната година, а за детските градини сумата е по 20 000 лева. Делегираните бюджети вече се формират по нова система и зависят не само от броя на учениците, но и на паралелките, както и от това колко са училищата в дадената община. През 2018 година МОН ще отпуска на общините средства не само по единния разходен стандарт за ученик, но и по нововъведения стандарт за паралелка, както и по стандарта за институция. Пловдив попада в първа група общини и за издръжка на ученик се падат по 1370 лева. Идеята на реформираната система на финансиране е да „избави” училищата с по-малко ученици от хронично недофинансиране.

Детски градини, които се помещават в пригодени сгради, ще получават по 0.62% на дете, а 0.14% се дават на забавачки на територията на паметник на културата, каквито са „Майчина грижа” и „Люляк”. Това реши общинската комисия, която изготвя формулата за разпределение на средствата в училищните бюджети. Допълнителни средства се предвиждат за логопедични кабинети, за училищна площ и за училища с до 300 деца. Новото тази година е добавката в размер на 10.63 лева за ученик от гимназиален етап. По 15.10 лева ще получават и учениците от паралелките с профил „Изкуства”, където има индивидуално обучение.

Планиран е бюджет и за двете професионалния гимназии, които вече са на общинско подчинение – по дървообработване и по хранителни технологии. Там се дават допълнителни 74 лева на ученик.

Школата получават 90 на сто от предвидените средства, а останалите формират резерв за неотложни ремонти, стипендии на отличници и други. До 10% от парите са за обезщетения на персонала при прекратяване на трудовите правоотношения. Очаква се тази година пенсионирането на голям брой учители, което изключително много ще утежни училищните бюджети, обясняват финансистите от общинския образователен отдел.