Дискусията в ОУ "Д. Талев" даде шанс на малките да споделят мнение.

Училищата, детските градини и центровете за личностно развитие ще осъществяват своята дейност на принципа на автономията и в съответствие с образователните нормативни актове. Това решиха депутатите на второ четене на текстовете от Закона за училищното и предучилищно образование. Учебните заведения ще могат да чертаят сами политиката за развитие, сами да уреждат устройството и дейността си, спазвайки закона и позкановите актове. Автономията им дава право сами да участват по образователни национални и международни програми и проекти. Самостоятелността, която им се дава, позволява на директора и педагогическия екип да решат какви профили и професии да предлага училището, какви да са учебните планове и как да бъде разпределена учебната програма в зависимост от нивото на усвояване на материала. Заради възражения на някои депутати думата автономия бе заменена със самоуправление.

Директори коментираха, че е било крайно време да се даде автономия, която да им развърже ръцете да развиват училището в желаната от тях посока и да им позволи да осигурят най-доброто за техните ученици, както и да прилагат европейски методики и начини на обучение и управление.

Според вида на собственост училищата са държавни, частни или духовни, а според начина на подготовка – профилирани и професионални. Профилираната подготовка по музика, хореография, математика и език не се прекъсва в 10 клас. Предметите ще се изучават в часовете за разширена подготовка. Професоналните са държавни, но общината може да ги направи общински, ако има нужда от обучение на кадри, нужни за местната икономика. Такива постъпки община Пловдив вече направи и предстои кръгла маса по темата. В групата на специализираните училища попадат тези по спорт, култура, изкуства и духовните. Специалните училища са за обучение и подкрепа на деца с увреждания на слуха и зрението. Към тях могат дда се откриват яслени групи за малчугани от 10 месеца до 3 години. Възпитателните училища са за деца с противообществени прояви.

След бурен дебат за съдбата на помощните училища, те не се закриват, а се преобразуват в центрове за личностно развитие, където се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието. Задачата им е да развиват уменията и интересите на децата и да извършват превантивна диагностика и рехабилитация, както и да подпомагат семействата.