От утре започна подаването на кандидатстудентски документи за новата академична година

3502 бакалаври и магистри  – 3 063 в редовна форма и 439 задочно, ще приеме за новата академична година Пловдивският университет. Подаването на документи онлайн започва от утре, а лично или чрез друго лице – от 8 до 21 юни в Спортната зала на висшето училище, както и в бюрата на ЦКПИ по градове. Срокът за кандидатстващите само с оценки от държавните зрелостни изпити е от 8 до 27 юни 2022 г., вкл. в съботите и неделите.

Документи за специалностите: „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“ на Физико-технологичния факултет, ще се приемат в работни дни и в сградата на факултета в Смолян.

Кандидатите за специалностите в ОКС „Бакалавър“ подават заявление до ректора по образец, оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. В случай, че са завършили  през настоящата година и в дипломата си нямат оценка по балообразуващ учебен предмет за съответната специалност, за която кандидатстват, следва да се представи удостоверение – оригинал и копие, за завършен първи гимназиален етап. Ако дипломата не е издадена до момента на подаване на документи, може да се кандидатства с разпечатка от страницата на МОН, в която са отразени оценките от положените ДЗИ.

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение за завършено средно образование с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене, подчертават от университета.

Към документите за кандидатстване се прилагат още плик-заявление, картон за класиране по образец и документ за платена такса. Тя е 30 лева и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лева. Таксата за участие в кампанията и класирането с признаване на оценка от ДЗИ е 30 лева.

Кандидатстването за специалност „Право“ през новата учебна година, с решение на Академичния съвет на университета, ще е само с оценка от ДЗИ по български език и литература и общ успех от дипломата за средно образование.

Датите за провеждане на кандидатстудентските изпити са от 26 до 30 юни, като първият ще е по български език. По традиция изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат в три кръга на 14,15 и 16 септември.