Пловдивският университет прие План за равнопоставеност между жените и мъжете. В него са разработени конкретни  цели до 2024 г. Те са изведени след обстоен  анализ и оценка на състоянието по отношение на равнопоставеността в институцията.

Основната цел на документа е да установи институционалната рамка за насърчаване на равнопоставеността в образователните, научноизследователските, трудовите и социалните взаимоотношения сред университетската общност и да повиши осведомеността по въпросите на равенството. Важно е да се подкрепят жените в академичната им кариера и да подобри баланса между половете в различни дисциплини.

Планът е разработен в рамките на проект SPEAR (Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност), финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е член на консорциума на проекта,  който включва 11 партньорски организации от 9 европейски държави и е координиран от Университета на Южна Дания.

Три са водещите цели: интегриране на принципите за равнопоставеност в университетските политики и отчитане на резултатите от постигнатата интеграция; повишаване на осведомеността по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете, както и изграждане на колективна култура за нулева толерантност към репресия или насилие, основани на пола; отчитане на аспектите на равнопоставеността в образователните и изследователски дейности, както и при съчетаването на професионалния и личния живот.

Сред 36 конкретни действия за реализиране на целите, очертани в Плана, са заложени обучения, курсове, дискусии, менторски програми и други мерки, предназначени да помогнат на преподавателите, студентите и персонала при съчетаването на академичната работна среда със семейния живот, например чрез улесняване на работата от дома и предлагане на повече възможности за гъвкави режими на работа и учене. Предвидени са също така лекции и обучения, свързани с равнопоставеността за всички членове на академичната общност, мониторинг на броя на мъжете и жените, които получават финансиране и участват в проекти, както и рационализиране и допълване на политиките и  университетски нормативни документи, които имат отношение към равните права на жените и мъжете в академичните среди.