Бакалавърската програма на катедрата по история и археология включва практика в деловодства и държавни архиви

Нова бакалавърска програма „Документалистика и архивистика“ разкрива катедрата по история и археология на Пловдивския университет. Специалността е създадена в отговор на нарасналото търсене на специалисти по документален и архивен мениджмънт в сферата на съвременното управление и социалните дейности.

„Развитието на архивно-информационния сектор в целия свят не само изисква, но и осигурява възможности за успешна професионална и социална реализация на дипломираните, обясни ръководителят на катедрата доц. Георги Митрев.

В учебния план на специалността са включени исторически и профилирани дисциплини, които осигуряват съвременно обучение на бъдещите документалисти и архивисти. Историческите дисциплини продължават през целия период на следването и са обособени в три тематични направления: „История на България“, „Обща (световна) история“ и „История на балканските народи“. Те формират историческата основа на обучението и фундаментални знания, необходими в бъдещата професионална реализация. Профилираните дисциплини обхващат целия жизнен цикъл на документите като средство за управление, основен информационен източник и обект на архивиране – на учрежденско равнище и с историческа цел.

Освен учебните предмети, свързани с класическата архивна теория и методика, ще се изучават и такива от областта на информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление. Във връзка с университетското професионално обучение по архивистика са включени и дисциплини от правото, управлението и публичната администрация.

За да бъдат изцяло подготвени за своята професионална реализация, студентите по „Документалистика и архивистика“ ще имат практикуми в деловодства, учрежденски и фирмени архиви и държавни/исторически архиви.

„В изпълнение на директивите от Общата система за улесняване на мобилността на гражданите на ЕС, професията архивист в България отговаря на международните и европейски регулации на професията и завършилите я, ще могат да я упражняват навсякъде по света“, уточни Митрев.

Обучението продължава 4 години в редовна форма, като успешно завършилите получават професионалната квалификация „документалист и архивист“ и възможност за допълнителна – „учител по история“.

Балообразуването за прием става по два начина. Първият е умножена по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по история на България, държавен зрелостен изпит или оценка от олимпиада по история, организирана от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от Философско-историческия факултет. Вторият е сборът от утроените оценки от дипломата по предмета „История и цивилизация“ и оценката от матурата по  български език, английски, немски, френски, испански, италиански, руски или география.