Тримата кандидати за поста представиха предизборните си програми пред Общото събрание

Проф. Румен Младенов е старият нов ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той бе избран с 355 гласа от Общото събрание на висшето училище преди минути. Опонентите му доц. Теодора Филипова и доц. Атанас Владиков събраха, съответно 49 и 13 гласа. Недействителните бюлетини са 7.

„Благодаря за доверието. Първият път то беше повече към проф. Запрян Козлуджов, който ме номинира, заради неговия авторитет. А сега считам, че вашето доверие е насочено към мен. Пожелавам на всички, които гласуваха за моята кандидатура, да ви се върне стократно тази оценка, когато ви е нужна подкрепа. Ще вляза в правомощията си, когато министърът на образованието подпише договора ми за управление. Срокът за встъпване в длъжност след това е 14-дневен“, обърна се към Общото събрание старият нов ректор.

Преди старта на гласуването тримата кандидати представиха основни акценти от своите предизборни платформи.

Първа пред делегатите на Общото събрание говори доц. д-р Теодора Филипова – преподавател в Юридическия факултет, като единствената жена сред кандидатите.

„Ако бъда избрана, ще следвам почтени и прозрачни управленски практики и три основни цели – поддържане и повишаване мотивацията на преподавателите, създаване на качествен образователен продукт и висок престиж на ПУ в страната и чужбина“, каза тя. Като акцент от предизборната си платформа доц. Филипова изтъкна воденето на консервативна финансова политика с фокус върху заплати, база, проекти и наука, оптимизиране на административните звена на университета и осигуряване на устойчив финансов ресурс, в т.ч. и чрез публично-частно партньорство. По думите й трябва да бъдат преразгледани и актуализирани всички вътрешни правилници, за да не се допускат привилегировани структури, корупционни практики и конфликт на интереси.

Доц. д-р Теодора Филипова е магистър по Българска филология и по Право на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1998 г. е преподавател по „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на висшето училище, като от 2007 г. има частна адвокатска практика. Била е докторант по трудово право и обществено осигуряване в Института за правни науки към БАН. Защитава дисертация през 2009 г. на тема: „Действие на колективния трудов договор”.

Избирана е за зам.-декан на Юридическия факултет в мандата на проф. д-р Венцислав Стоянов. Участвала е в изготвянето на становища от катедра „Гражданскоправни науки” по поставени от ВКС въпроси, свързани с постановяване на тълкувателни решения по проблеми на трудовото правораздаване.

„ПУ „Паисий Хилендарски“ да изгради нови академични вектори, като създава човешки капитал с висока добавена стойност“, очерта като акцент в мандатната си програма от 14 точки доц. д-р Атанас Владиков от Факултета по икономически и социални науки. Като говори за новите реалности пред университета, той подчерта, че за него най-важно е пловдивското висше училище да се превърне в разпознаваем бранд в страната и в чужбина.

Доц. д-р Атанас Владиков е възпитаник на висшето училище и вече 17 години преподава във Факултета по икономически и социални науки. Магистър е по „Бизнес администрация” на Университета на Централна Оклахома – САЩ, притежава магистърска степен и по „Бизнес администрация” и бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” от ПУ „П. Хилендарски”. Придобива докторската си степен по икономика през 2013 г. в Университета за национално и световно стопанство. Има две специализации – в Международния обучителен център в Торино, Италия, и Международната организация по труда в Женева, Швейцария. Член е на Съюз на икономистите в България. Участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране.

„Определям първата си кандидатура през 2019 г. като наивно-доверчива, а сега като осъзнато-смела“, заяви проф. д-р Румен Младенов, досегашен ректор и кандидат за втори мандат за периода 2023-2027 г. В програмата си за управление на университета за следващите 4 години той залага на надграждане на постигнатото и устойчиво развитие.

Като акцент в предизборната си програма проф. Младенов изтъкна три основни цели – да продължи да работи за развитие на научната дейност в посока реализация на резултатите от изследванията и комерсиализация на продуктите, получени от тази дейност, да се създадат механизми за привличане и задържане на млади преподаватели, да се поемат обществени ангажименти с национална значимост.

Досегашният ректор и кандидат за нов мандат проф. д-р Румен Младенов е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – Пловдив. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на 3 ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, на един учебник по „Филология“ и на 2 учебника по „Фармацевтична ботаника“.

Зад гърба си проф. Младенов има един ректорски мандат, 4 години е бил ръководител на катедра, 4 години – заместник-декан, 8 години – декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а 20 години – член на Академичния съвет на университета.

Общо 45 са членовете на Академичния съвет, който ще се избира от делегатите.

Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ започна своята работа днес следобед с регистрирани 457 делегати от общо 525 членове с право на глас.

С болшинство от 420 гласа Общото събрание избра доц. д-р Мария Стоянова за председател на ОС за следващите 4 години. Гласувалите за заместник- председател – проф. д.м.н. Манчо Манев, са 429 делегати.