Една от десетте нови програми за предстоящата академична година е на английски език. Физическият факултет ще обучава за „Учител по инженерни дисциплини”

Пловдивският университет стартира новата академична година със 136 магистърски програми, 10 от които са нови. Пет от тях са във Философско-историческия факултет. Първата е „Философия и литература“, изцяло структурирана в синхрон с една от новите тенденции да се подготвят кадри за сферата на хуманитаристиката. В рамките на два семестъра  студентите ще получат едновременно по-широка и по-задълбочена интердисциплинарна подготовка, която да им бъде от полза за професии в сферата на филологическото, философското и гражданското образование, за работа в медиите, неправителствените организации, издателствата.

Три семестъра ще се изучава магистърската програма „Гражданско образование“. Тя е разработена като отговор на въвеждането на дисциплината „Гражданско образование“ в учебния план на средните училища от 2020 г.

„Европеистика“ е интердисциплинарна 3-семестриална магистърска програма, продукт на сътрудничеството между социолози и юристи от Пловдивския университет. Завършилите ще имат възможността с предимство да се реализират в държавните органи, осигуряващи европейските приоритети на България, в политическата система на страната, в европейските институции и администрация, в български и международни бизнес организации, в политическата журналистика, в мозъчни тръстове и НПО.

Два семестъра във варианти по държавна поръчка и платено обучение е магистърската програма „Православие – традиция и съвременност“. Завършилите могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор“ в страната и в чужбина, да се реализират като учители по религия в държавни, общински и частни училища, да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности, да се реализират като експерти по проблемите на опазването и съхраняването на паметниците на църковното изкуство.

Магистърската програма „Маркетингови изследвания: практически приложения в бизнеса“ се изучава в рамките на 2 семестъра. В учебния план са използвани методологиите на водещи в световен мащаб маркетингови компании като GfK, Nielsen и др. Магистратурата е съобразена с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити и позволява трансфер на кредити от други специалности и вузоме. Успешно завършилите могат да работят в маркетингови и изследователски агенции, в изследователски отдели в публичната администрация и НПО, както и в отдели по маркетинг и проучвания в големи индустриални и финансови компании.

Две нови магистърски програми разкрива и Биологическият факултет – „Антропогенетика и родословие“ и  „Екология и опазване на екосистемите“ на английски език. Първата се предлага в два варианта – 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти. Дипломираните магистри по антропогенетика и родословие ще могат да се реализират като биолози със специфични познания по генетика, антропогенетика, биологична и историческа генеалогия, мутации и мутационни фактори, популационна генетика на човека, компютърно моделиране в генеалогията и др. в сферата на общобиологичното познание и образованието.

Новият момент в магистърската програма „Екология и опазване на екосистеми“ е, че ще се изучава 2 семестъра изцяло на английски език. Академичните курсове ще се водят от специалисти по екология и опазване на природните екосистеми от Биологическия факултет на Пловдивския университет, Аграрен университет, институтите на БАН, МОСВ, екологични консултантски фирми.

Физико-технологичният факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ открива три нови магистърски програми с изцяло практическо приложение. Магистратурата „Учител по инженерни дисциплини“ с продължителност 2 семестъра се предлага по държавна поръчка и платено обучение, в редовна и задочна форма. Учебната програма осигурява педагогическа подготовка на специалисти инженери, което им позволява да работят като учители по специалността, която са завършили.

Магистърската програма „Информационна сигурност“ се предлага в редовна и задочна форма с продължителност 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти. Завършилите ще могат да работят като специалисти по мрежова и информационна сигурност, да осъществяват на практика защита на информацията от неправомерен достъп, предотвратяване на разкриването ѝ от неоторизирани лица или системи. Могат да участват в екипи, извършващи експлоатационна и диагностична дейност, насочена към изграждането на компютърни мрежи, бази от данни, криптиращи алгоритми, практики по управление на рисковете. Професионалната квалификация на завършилите е „Инженер по информационна сигурност“.

Със същата продължителност и форми на обучение е магистърската програма „Хардуерни и софтуерни системи“. Дипломиралите се магистри ще имат професионална квалификация „Инженер по хардуерни и софтуерни системи“.  Те ще придобият познания за начините за защита от хакерски атаки, системното администриране на IT системи на клиенти. Също така ще могат да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, сервизна дейност в областта на хардуерните и софтуерните системи с приложение в промишлеността, административното обслужване, науката, образованието, държавните и обществените институции, банковото дело, транспорта, екологията.