Биологическият факултет на Пловдивския организира ученическо състезание под наслов: „Пътешествие в биологията”, което ще се проведе на 25 март от 8:30 часа в сградата на ул. „Тодор Самодумов“ № 2 в Стария град.

Право на участие имат всички ученици от 9 до 12 клас във всички средни училища, които проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, каза деканът на факултета проф. д-р Соня Трифонова.

Състезанието включва два етапа – теоретичен и практически. Първият е предназначен за ученици от 11 и 12 клас и се състои от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. Тестът съдържа 30 въпроса от общообразователната подготовка по „Биология и здравно образование”. Вторият етап е за ученици от 9 до 12 клас. Състои се от отборно изпълнение на три практически задачи в екипи от по трима ученика за два астрономични часа. Учебните задачи изискват умения за наблюдение, включително микроскопско, провеждане на лабораторен експеримент и анализ на резултатите, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и профилирана подготовка.

За участие в първия етап е необходима предварителна регистрация в срок до 22 март, а за  втория – до 17 март.

Оценяването ще се извърши от комисии от преподаватели в Биологическия факултет. Учениците с отлични постижения от първия етап – с оценки от  5. 50 до 6. 00, придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет без да полагат кандидатстудентски изпит. А онези, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената оценка в кандидатстудентските изпити  през академичните 2023/2024 и 2024/2025 години.