Калин Киров представи възможностите на новото поколение интерактивна дъска и софтуер пред пловдивски директори.

В следващите три години трябва да бъдат обучени 53 000 педагози по най-новия проект на МОН. Училищни координатори ще работят със „Selfie“

Калин Киров представи възможностите на новото поколение интерактивна дъска и софтуер пред пловдивски директори.

 

Почти 53 000 учители ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието в следващите три години по най-новия проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Той е на стойност почти 20 млн. лева и ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е да насърчи професионалното развитие на педагозите и да ги приобщи към нови методи в преподаването и оценяването. Учителите ще се обучават да прилагат и различни модели за създаване на позитивна среда в училище и да си партнират с родителите. Проектът ще подпомага и квалификацията на директорите на училища и детски градини, като надгражда техните управленски умения и компетентности. Стартиращата програма има за цел да обхване всички педагогически специалисти на възраст до 54 години, като основен акцент е поставен върху младите в системата. Всички желаещи да се включат ще могат да го направят чрез специално създадена информационна система, която ще автоматизира целия процес – от регистрацията, през вида и формата на обученията, до получаването на сертификатите.

В програмата са заложени два вида обучения. Първите са краткосрочни, а след успешното им преминаване ще се присъждат един, два или три квалификационни кредита. Вторият вид са дългосрочни курсове. В зависимост от конкретната специалност, тема и област  те ще завършват с придобиване на квалификационна степен. Обученията ще протичат присъствено или дистанционно. Сред основните теми на курсовете са „Иновативни педагогически технологии в училищното образование“, „Педагогически модели за превенция на отпадането от училище“, „Диагностика и превенция на агресията в училище/детската градина“, „Формиране и развиване на социални и емоционални умения“, „Организация на свободното време на учениците в образователната среда“, „Ефективни модели за взаимодействие между училището и семейството“. Организирането на обученията ще се делегира на регионалните управления по образование. Възложители ще могат да бъдат и по-големите училища и детски градини. Курсовете могат да се провеждат от специализирани обслужващи звена, от висши училища и от обучителни организации, които имат одобрени програми, включени в регистъра на МОН.

Един от най-новите съвременни инструменти за самооценка – дигиталната платформа „Selfie“, също ще е част от проекта. Тя ще се използва за диагностика и анализ на образователния процес. Училищата ще могат да оценяват своята готовност за дигиталната трансформация на образователния процес на база на европейските рамки за образователните институции и за педагогическите кадри. За работа със „Selfie“ ще бъдат обучени училищни координатори, специалисти по ИКТ и др., които ще я прилагат в училищата.

В направление „Съвременни методи в оценяването на учебните резултати“ ще бъдат обучени учители да използват дигитални платформи за оценяване на ДЗИ и за НВО по БЕЛ и математика при завършване на основното образование.