Кандидатстващите училища трябва да попълнят чеклист с данни за успех, въведени иновации и физическа среда, контакти с бизнеса, проекти и управленски капацитет

Професионални гимназии могат да получат статут на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Тази възможност дава проектът  „Модернизация на образователната инфраструктура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. За целта трябва да се извърши оценка на професионалните училища, въз основа на която да се определят тези, които да получат статут. В срок до 23 септември желаещите попълват чеклист, съгласно предварително утвърдена методология за оценка.

Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в дуални паралелки, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, както и обучение на ученици от уязвими групи. Не без значение е дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Друг значим критерий, по който ще се оценяват гимназиите, е средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години.

Гимназиите ще трябва да опишат въведените от тях иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.

Водещ критерий е и обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството.

Комисията, която ще решава дали да даде статут, ще отчита още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие. Точки ще се присъждат за установено партньорство с висши училища, за наличие на вузове включително филиал, в сходни области на науката и висшето образование в радиус до 100 км, с които може да се работи в рамките на обща образователна екосистема.

До края на септември регионалните управления на образованието трябва да предложат на МОН професионални гимназии, които имат потенциал да се трансформират в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Училищата, които получат статут на центрове, ще създават екосистеми от умения за иновации на регионално ниво, ще работят и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество. Мрежите ще развиват модела за високи постижения в областта на професионалното образование.